کاربرد کربن ها

مقالات
بازدید: 578

افزایش طول در آزمایش کشش

مقالات
بازدید: 53

کربن

مقالات
بازدید: 551
CARRIER: موادي از قبيل آهك و بوراكس و برخي از انواع فسفات ها و اگزالات ها كه براي تسهيل فرآيند كشش سيم فولادي روي سطح آن نشانده ميشود . اين مواد جذب و نگهداري پودر كشش در سطح سيم را افزايش مي دهند. EMULSION: محلول كلوئيدي يك مايع در مايع ديگر مثل روغن در آب كه براي روانسازي به كار ميرود (مشابه مايعي كه در تراشكاري مصرف ميشود ).مايع مبنا معمولا آب است و محلول حاصل براي خنك كردن در كشش تر و نورد به كار ميرود . در اين نوع مايعات معمولا مايعي ديگر براي ايجاد چسبندگي بين روغن و آب افزوده ميشود كه به EMULSIFIER معروف است. HYDRO dynamic lubrication: حالتي از روانسازي در درون حديده هاي كشش كه در اين حالت سطح خارجي سيمي كه از درون حديده عبور ميكند به سطح حديده تماس ندارد و حد فاصل بين سطح سيم و سطح حديده توسط لايه از مواد روانسازي پر ميشود . تفاوت سرعت بين سطح سيم و سطح حديده كه در واقع ساكن است موجب ميشود كه مواد روانساز به قسمت ورودي حديده كشيده شده و در فضاي بين سطح سيم و سطح حديده قرار گرفته و از جهت مقابل خارج شود . در چنين حالتي مواد روانساز در مدخل حديده و فضاي بين سيم حديده تحت فشار قرار ميگيرد.
بازدید: 82تاریخ انتشار : 1398/11/28