کاربرد کربن ها

مقالات
بازدید: 265

کربن

مقالات
بازدید: 216

افزایش طول در آزمایش کشش

مقالات
بازدید: 28

افزایش طول در آزمایش کشش

در آزمایش کشش سیم ، هنگامی که به نمونه نیروی کششی وارد می شود ، به آن مقداری از افزایش طول گفته می شود که تا لحظه قبل از پاره شدن در نمونه بوجود آمده باشد. پس از شکستن نمونه مقدار افزایش طول نسبت به طول مبنا اندازه گیری شده و معمولا به صورت درصد بیان می شود.
در سیم هایی که بسیار خشک و شکننده هستند معمولا افزایش طول محسوسی به وجود نمی آید و سیم تقریبا بلافاصله پس از باریک شدن شکسته می شود. برای انجام این آزمایش ابتدا نمونه چنانچه مستقیم نباشد به شکل مستقیم در می آید. پس از قرار دادن آن بین دو فک ماشین آزمایش کشش ، طولی به عنوان طول مبنا روی آن مشخص می شود سپس نمونه در دستگاه قرار داده شده و به آن نیروی کششی وارد می شود تا پاره شود. پس از پاره شدن دو قسمت نمونه در نقطه شکسته شده روی هم قرار داده شده و افزایش طول مبنا اندازه گیری می شود. با تقسیم کردن طول اضافه شده به طول اولیه و ضرب آن در عدد 100 درصد افزایش طول محاسبه می گردد. در آزمایش کشش به مقداری از افزایش طول که قبل از نازک شدن سیم به وجود می آید Uniform Elongation یا افزایش طول یکنواخت گفته می شود . این حد از افزایش طول در لحظه ای که نیروی وارده به حداکثر می رسد پیدا می شود.
EMBRITTLEMENT (شکنندگی)
کاهش خاصیت انعطاف پذیری یا افزایش شکنندگی در اثر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی.
ENAMELING
سیم شالاک دار با عبور سیم ازداخل مخزن حاوی شالاک مایع تولید می شود ، شالاک در سطح سیم پس از خشک شدن باید دارای ضخامت یکنواخت و کافی باشد. این نوع سیم اغلب برای سیم پیچی الکترومتورها و به عنوان سیم مغناطیسی به کار می رود. شالاک در سطح سیم نقش عایق کننده دارد.
EMULSION (امولوسیون)
محلول کلوئیدی یک مایع در مایع دیگر مثل روغن در آب که برای روانسازی به کار می رود مایع مبنا معمولا آب است و محلول حاصل برای خنک کردن در کشش تر و نورد به کار می رود. در این نوع مایعات معمولا مایعی دیگر برای ایجاد چسبندگی بین روغن و آب افزوده می شود که به Emulsifier معروف است. می شود و در فواصل زمانی معین سختی سطحی و عمق آن اندازه گیری می شود.
ENDURANCE LIMIT (حد خستگی)
در صورتی که به فلزی نیروی متغیر وارد شود از مقدار معینی به صفر رسیده و به آن مقدار برسد نیرویی که تحت آن بتواند فلز شکسته نشود و دفعات تغییر نیرو به بی نهایت برسد حد خستگی نامیده می شود. بعضا ممکن است تعداد دفعات تغییر نیرو مشخص شده و برای آن تعداد حد خستگی تعریف شود. مثلا حد خستگی در ده میلیون بار تغییر نیرو.
 EROSION
سایش فلزات یا سایر مواد توسط مایعات یا گازها . این پدیده معمولا به وسیله ذرات معلق در مایع یا گاز و گاهی توسط خوردگی تشدید می شود.
ETCH TEST
آزمایشی برای تشخیص ناخالصی در فولاد روش متداول برای این آزمایش فرو بردن نمونه در اسیدی است که با ناخالصی ها فعل و انفعال انجام می دهد و وجود آنها را آشکار می کند.
EUTECTOID STEEL (فولاد اتکتوئیدی)
فولادی که در شرایط آنیل شده فقط ساختار پرلیتی داشته باشد ، در چنین آلیاژ خالصی ازآهن و کربن درصد کربن 78/0 درصد است.
EXTENSOMETER
ابزاری برای اندازه گیری افزایش طول نمونه در آزمایش کشش
EXTRUDATE
جسم یا موادی که از قالب اکسترودر خارج می شود.
FALEX TEST
آزمایشی برای تعیین مقاومت جسم در مقابل سایش ، هم چنین تعیین خواص روانسازی مایعات، چون شرکت Falex یکی از اولین سازندگان دستگاه آزمایش مذکور است ، آزمایش به این نام خوانده می شود.
FASTENER
یک نام عمومی برای انواع اتصالات از قبیل پیچ ، مهره ، پرچ ، گیره و اقلام مشابه.
FATIGUE
چنانچه جسمی تحت تاثیر یک نیروی تکرار شونده یا نوسانی قرار داشته باشد که حداکثر مقداراین نیرو کمتر از نیروی گسیختگی جسم باشد ، پدیده تغییر مقدار نیرو موجب شکست جسم می شود که آنرا شکست خستگی می گویند. شکست در اثر خستگی معمولا با پیدایش شکاف مویی آغاز می شود که تحت تاثیر نوسان نیرو پیشروی نموده و به شکست می انجامد. پیش آگهی شکست معمولا به سهولت قابل مشاهده نیست ، ممکن است شکاف در جسم شکل بگیرد بدون اینکه تغییر شکل محسوسی در آن پیدا شود. شکست اغلب از نقاطی که در آنها تمرکز تنش وجود دارد شروع می شود ، عواملی از قبیل اندازه و شکل قطعه ، چگونگی سطح آن و محیط کار می تواند در تسریع یا تاخیر شکست تاثیرگذار باشد.
بازدید: 28تاریخ انتشار : 1398/11/28