روانسازها در كشش مفتول مسوار

LUBRICANT (روانساز)

  ماده اي كه بين دو سطح قرار گرفته و به صورت فيلمي نازك بين اين دو سطح اصطكاك ميان آن سطوح را كاهش ميدهد.

در صنايع كشش سيم دو نوع روانساز متمايز وجود دارد .روانسازهاي خشك به شكل پودر و روانسازهاي مايع.همچنين روانسازها را ميتوان به انواع ديگري تقسيم كرد . ازقبيل روانسازهاي جامد براي روانسازي ميلگرد و مفتول روانسازهاي مايع با پايه روغن و روانسازهاي محلول در آب .براي كشش ميله گرد و مفتول ضخيم از پودر استفاده ميشود.

روانسازهاي روغني و گريسي در برخي ماشين هاي كشش يك طبله به كار ميروند. روانسازهاي محلول در آب معمولا براي كشش فلزات غير آهني و سيم هاي فولادي نازك مورد استفاده قرار ميگيرند.

DOGRAS:

نوعي گريس  كه به عنوان روانساز در كشش مفتول به كار مي رود و به نام پشم چوب يا لانولين نيز ناميده ميشود . اين نوع گريس بيشتر براي كشش مفتولهاي فولادي مسوار شده و ضخيم كه توسط ماشين كشش يك طبله كشيده ميشود به كار ميرود.

 

CARRIER:

موادي از قبيل آهك و بوراكس و برخي از انواع فسفات ها و اگزالات ها كه براي تسهيل فرآيند كشش سيم فولادي روي سطح آن نشانده ميشود . اين مواد جذب و نگهداري پودر كشش در سطح سيم را افزايش مي دهند.

EMULSION:

محلول كلوئيدي يك مايع در مايع ديگر مثل روغن در آب كه براي روانسازي به كار ميرود (مشابه مايعي كه در تراشكاري مصرف ميشود ).مايع مبنا معمولا آب است و محلول حاصل براي خنك كردن در كشش تر و نورد به كار ميرود .

در اين نوع مايعات معمولا مايعي ديگر براي ايجاد چسبندگي بين روغن و آب افزوده ميشود كه به EMULSIFIER معروف است.

 

HYDRO dynamic lubrication:

حالتي از روانسازي در درون حديده هاي كشش كه در اين حالت سطح خارجي سيمي كه از درون حديده عبور ميكند به سطح حديده تماس ندارد و حد فاصل بين سطح سيم و سطح حديده توسط لايه از مواد روانسازي پر ميشود .

تفاوت سرعت بين سطح سيم و سطح حديده كه در واقع ساكن است موجب ميشود كه مواد روانساز  به قسمت ورودي حديده كشيده شده و در فضاي بين سطح سيم و سطح حديده قرار گرفته و از جهت مقابل خارج شود . در چنين حالتي مواد روانساز در مدخل حديده و فضاي بين سيم حديده تحت فشار قرار ميگيرد.

خرید مفتول فنری